Leveringsvoorwaarden website Herbalina.com

1. Toepasselijkheid

Op alle bestellingen van artikelen bij de webshop van Herbalina.com zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Met het doen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene leveringsvoorwaarden. Herbalina.com behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen zonder verdere kennisgeving.

2. Prijzen

De prijzen vermeld in op de webshoppagina’s zijn in euro’s en inclusief BTW. De verzending is alleen naar een adres in Nederland. De hoogte van deze verzendkosten is zowel afhankelijk van het gewicht en formaat van alle artikelen samen.

3. Betaling

De klant kan voor de betaling een keus maken uit in ieder geval de volgende betaalwijzen:
  • betaling via betalingsverzoek ING
  • betaling via PayPal
  • betaling via bankoverschrijving
De bestelling wordt uitgevoerd zodra de betaling door Herbalina.com is ontvangen.

4. Levering

Levering geschiedt via DPD of PostNL aan het door de klant opgegeven adres. Herbalina.com is verantwoordelijk voor een goede levering van het product. Het risico ter zake van de producten gaat op moment van levering op de klant over. De levertijd in Nederland is in de regel binnen drie werkdagen na bestelling. De levertijd varieert echter tussen twee en tien werkdagen, mede afhankelijk van de snelheid van de verschillende betalingsmogelijkheden. De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

5. Reclame

Zodra het artikel door de klant is ontvangen heeft deze de plicht te controleren of het artikel aan de overeenkomst beantwoord. Het artikel kan, indien dit niet het geval is, binnen 14 werkdagen kosteloos retour gezonden worden aan Herbalina.com . U krijgt van Herbalina.com een nieuw exemplaar toegezonden danwel teruggave van het aankoopbedrag. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Herbalina.com te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. U dient voordat u de artikelen retour zendt, eerst contact op tenemen met ina@herbalina.com. De aankoopkosten zullen dan worden gerestitueerd.

6. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Herbalina.com ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Herbalina.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Herbalina.com kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.